اخبار
1390/12/13 شنبه از سوي اداره كل بيمه خدمات درماني استان مركزي: راه اندازي سامانه تائيد نسخ در جهت افزايش رضايتمندي بيمه شدگان به گزارش روابط عمومي اداره كل بيمه خدمات درماني استان مركزي ، سامانه تائيد نسخ در اين اداره كل راه اندازي شد به گزارش روابط عمومي اداره كل بيمه خدمات درماني استان مركزي ، سامانه تائيد نسخ در اين اداره كل راه اندازي شد.
دكتر جيريايي مدير كل بيمه خدمات درماني استان
خبر از راه اندازي سامانه جديد در اين اداره كل داد .وي خاطر نشان كرد ،داروخانه هاي استان منبعد مي تواند با مراجعه به سايت اداره كل و ورود به سامانه تائيد نسخ ،نسخه مربوطه را تائيد نمايند .ايشان تصريح كردند ، راه اندازي اين سامانه به منظور تكريم ارباب رجوع و افزايش ميزان رضايتمندي بيمه شدگان و برآورد و تجميع ميزان مصرف دارو هاي گران قيمت در سطح استان مي باشد.


آدرس سايت تاييد نسخ: td.msio.org.ir

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
نسخه قابل چاپ